feb 13

Stanovisko CZ Dudince k voľbe dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV

Dňa 12.02.2017 bolo na zasadnutí zborového konventu v Dudinciach jednomyseľne prijaté nasledovné stanovisko, ktoré bude zaslané Generálnemu presbyterstvu, Presbyterstvu západného dištriktu ECAV, Presbyterstvu hontianskeho seniorátu ECAV a do Evanjelického Posla Spod Tatier so žiadosťou o uverejnenie stanoviska:

„Vážené sestry a bratia!

     Za účelom znemožnenia kandidatúry na funkciu dozorcu ZD ECAV bola vznesená námietka zo strany konseniora Hontianskeho seniorátu, p. Miroslava Dubeka voči kandidátovi – dozorcovi nášho cirkevného zboru v Dudinciach a zároveň členovi Dištriktuálneho presbyterstva ZD, Ing. Bohuslavovi Beňuchovi – že nie je morálne a odborne spôsobilý na funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD. Náš dozorca, Ing. Bohuslav Beňuch zakladal náš cirkevný zbor, má najväčšiu zásluhu na vybudovaní evanjelického kostola v našom kúpeľnom mestečku, od svojich 15-tich rokov vykonáva kantorskú službu a od roku 1985 pôsobil a pôsobí vo viacerých funkciách na všetkých úrovniach ECAV. Od vzniku nášho cirkevného zboru, čo činí už 20 rokov je dozorcom nášho cirkevného zboru a zároveň jeho kantorom. Spolu s celou rodinou je pri všetkých aktivitách v našom cirkevnom zbore a bez jeho aktivity si nevieme činnosť v našom cirkevnom zbore ani predstaviť. Podotýkame, že všetky svoje funkcie vykonával a vykonáva bez nároku na odmenu. Preto nás, členov cirkevného zboru v Dudinciach urážajú a znepokojujú dodnes neodôvodnené, klamlivé a zavádzajúce vyjadrenia na jeho osobu zo strany cirkevných predstaviteľov. Evanjelická cirkevná verejnosť na Slovensku bola jednostranne informovaná aj na stránkach Evanjelického posla, keď Evanjelický posol neuverejnil stanoviská, ktoré namietali voči obvineniam a znemožneniu jeho kandidatúry.

     Členovia cirkevného zboru v Dudinciach jednoznačne stoja za svojim dozorcom ako morálnou autoritou Evanjelickej cirkvi a dlhoročným funkcionárom v cirkevných grémiách. Dudinský cirkevný zbor pod organizačným vedením brata Beňucha mnoho rokov dozadu i v súčasnosti sa aktívne podieľal a podieľa na reprezentácii Hontianskeho seniorátu a celej ECAV na Slovensku doma i v zahraničí a preto námietky vyslovené jej predstaviteľom, p. Miroslavom Dubekom voči jeho osobe sú hanebné, klamlivé a zavádzajúce. Je to o to zarážajúcejšie, že toto všetko sa deje v predvečer osláv 500-tého výročia reformácie.

Členovia a účastníci zborového konventu.

V Dudinciach, 12.02.2017.“